SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO W LICHENIU STARYM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO W LICHENIU STARYM


BEZPIECZNA SZKOŁA

Konwersatoria na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia...

W ramach realizacji kolejnego zadania z programu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” zorganizowano dla uczniów klas IV- VI pogadanki i konserwatoria nt. „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia...”. Podczas lekcji wychowawczych uczniowie pracowali w grupach ustalając wspólnie, jakich przepisów należy przestrzegać na co dzień. Każda grupa prezentowała swoje pomysły, po czym wspólnie, uczniowie wybierali elementy wspólne, stanowiące o prawach i obowiązkach każdego ucznia i obywatela. Uczniom zostały także przypomniane dokumenty i regulaminy obowiązujące w szkole. Wychowawcy zwrócili uwagę na to, iż wszystkie kodeksy, dokumenty, regulaminy, przepisy stanowią pewien określony wzorzec zachowań, którego należy przestrzegać dla naszego wspólnego dobra, praworządności oraz demokracji. Ponadto uczniowie wszystkich klas I- VI tworzyli Dekalogi Wzorowego Zespołu Klasowego. Dało to możliwość do poruszenia ważnych kwestii w zakresie zasad obowiązujących w klasie i szkole oraz przypomnienia obowiązującego w szkole regulaminu zachowania podczas przerw. Wykonane przez zespoły klasowe dekalogi zostały umieszczone na klasowych wystawach i zaakceptowane przez wychowawców.
Osoba odpowiedzialna za realizację zadania - mgr Donata Suszka.
123456789

Konwersatoria nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki"

W ramach zadania przeprowadzono Konkurs plastyczny „Prawdziwy Kibic” mający na celu promowanie postaw odpowiedniego zachowania się na stadionach lub innych arenach sportowych. W konkursie brali udział uczniowie klas I-III oraz IV-VI na konkurs zgłoszono 71 prac.
W trakcie realizacji zadania uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dniach 24-25 marca 2017r. w XXI Turnieju Piłki Nożnej Dzieci im. Olka Ruminkiewicza, w którym udział wzięło 16 drużyn. Zawodnicy z województwa śląskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Podczas turnieju nasi uczniowie nie tylko grali, ale również kibicowali zgodnie z zasadami kulturalnego zachowania się.
W trakcie roku szkolnego nauczyciele organizują co najmniej dwa wyjazdy na mecze Lecha Poznań w ramach akcji "Kibicuj z klasą”.
Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili w klasach IV-VI działania związane z poznaniem zagadnień dotyczących subkultur.
W klasach 5-6 przeprowadzono cykl zajęć mających na celu propagowanie właściwego zachowania się na obiektach sportowych i kulturalnego spędzania czasu wolnego. W tym celu uczniowie na zajęciach w sali informatycznej zapoznali się z pojęciami subkultur młodzieżowych tj. „kibole”, „dresiarze”, „blokersi”, „hipsterzy”, wyznaczając ich podstawowe cechy . Starali się wyznaczyć podstawowe różnice między wyszukanymi definicjami a osobą będącą symbolem „prawdziwego kibica”. Końcowym etapem zajęć było opracowanie „Kodeksu Prawdziwego Kibica”.
Kodeks Prawdziwego Kibica
1. Wspiera swój zespół w każdej sytuacji.
2. Swoim ubiorem deklaruje przynależność klubową.
3. Na zawodach jest głośny, ale kulturalny.
4. Szanuje zawodników i kibiców przeciwnego zespołu.
5. Jest tolerancyjny i kulturalny.
6. Zna zasady i przepisy dyscypliny którą wspiera.
7. Kibicuje fair-play.
8. Nie niszczy mienia.
9. Nie wyraża opinii mogących zaszkodzić zespołowi lub klubowi.
10. Nie dopuszcza się krytyki ze względu na rasę, kolor skóry, religie, język, płeć , narodowość czy pochodzenie.
Dnia 17.03.2017r. odbyło się spotkanie z policjantem mające na celu uświadomić uczniów w jaki sposób odbywają się obstawy imprez masowych takich jak mecze. Funkcjonariusz policji tłumaczył dzieciom jak reagować w sytuacji zagrożenia ze strony subkultur młodzieżowych tj: kibole, dresiarze, hipsterzy, oraz dlaczego należy się wystrzegać przystąpienia do takich grup i jakie mogą być tego konsekwencje.
Osoby odpowiedzialne za realizację zadania to: mgr Łukasz Staszak, mgr Przemysław Małolepszy.
123456789

Debata uczniowska nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę

Podczas realizacji zadania zostały przeprowadzone debaty we wszystkich klasach I-VI. W szkole jest 9 oddziałów klas I - VI. Przeprowadzono 9 debat, które zostały zakończone testem sprawdzającym wiadomości. Liczba osób, które przystąpiły do pisania testu to: kl. II – III – 59 osób, kl. IV – VI – 67 osób. Test był dostosowany do wiedzy i możliwości poznawczych uczniów. Wynik wszystkich testów jest bardzo zadawalający. Temat przybliżający treści został starannie przygotowany, a uczniowie posiadają bardzo dobrą wiedzę na temat państwowości, praworządności i społeczeństwa.
W klasach młodszych „O” nauczyciele wychowawcy przeprowadzili pogadanki związane z symbolami narodowymi (Hymn, Flaga, Konstytucja 3-go Maja). Wykonali oni również gazetkę tematyczną w swoich grupach. Nauczyciel odpowiedzialny za to zadanie w klasach I – VI p. Monika Zielińska - przeprowadziła zajęcia w oparciu o prezentację multimedialną Power Point. Uczniowie pracowali w grupach wykonywali plakaty plastyczne wyjaśniające pojęcia: Państwo, Prawo, Obywatel, Społeczeństwo (w wersji zmodyfikowanej do wieku i możliwości poznawczych dzieci). Natomiast w klasach starszych uczniowie zostali zapoznani z tym zagadnieniem na lekach historii i religii. Każdy nauczyciel wykorzystywał różne metody i formy pracy z uczniami (m.in. tworzenie kodeksu klasowego, Konwencja Praw Dziecka, tematycznej gazetki klasowej, prezentacja multimedialna). Przeprowadzone debaty były ciekawie przedstawione dla uczniów, dzięki czemu jeszcze bardziej przybliżyli się do zagadnień patriotycznych.
Dodatkowo w zakresie zadania pierwszego w szkole został zorganizowany konkurs przygotowany przez p. Hannę Madzińską dla klas IV – VI pt.: „Polska w moich oczach”. Zadaniem dzieci było wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną z uwzględnieniem naszego regionu. Zorganizowana została wystawa plastyczna na korytarzu głównym, którą mogli podziwiać wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz osoby odwiedzające naszą szkołę.
W ramach tego zadania zorganizowany był apel z okazji uchwalenia konstytucji 3-go Maja przygotowany przez p. Katarzynę Koziarską oraz uczniów z klasy VI. W apelu tym przybliżone zostały nam treści patriotyczne.
Podsumowując uważam, że uczniowie naszej szkoły doskonale wiedzą w jakim kraju żyją, jakie prawa posiadają, że są obywatelami demokratycznego wolnego kraju.
Osoba odpowiedzialna za realizację zadania to: mgr Monika Zielińska.
1234567891011

Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić

W ramach konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń 2016/2017 w klasach IV-VI zostały przeprowadzone konwersatoria na temat „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w dyskusji. Wynikiem rozmów były pisemne wypowiedzi, dlaczego ludzie używają dopalaczy i jakie są tego skutki, a także jakie są skutki palenia. Kolejnym etapem działań w tym kierunku było wykonanie inscenizacji przez grupy uczniów klas VI na temat palenia papierosów i używania narkotyków oraz ich negatywny wpływ na nasze życie. Uczniowie pokazali jak można się przed tym skutecznie bronić. Klasy IV-V wykonały liczne plakaty oraz komiksy na temat dopalaczy, narkotyków i tytoniu. Prace zostały wywieszone na korytarzu. Celem tych działań jest kształtowanie negatywnej postawy wobec papierosów, narkotyków, dopalaczy. Uczniowie rozumieją czym jest uzależnienie, odróżniają fazy uzależnienia. Znają zagrożenia wynikające z używania tytoniu, dopalaczy i narkotyków. Umieją wskazać korzyści wynikające z rzucenia nałogu.
Potrafią uzasadnić potrzebę walki z używaniem i dostępem do środków psychoaktywnych oraz tytoniu.
123456789101112

Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność?

W ramach realizacji zadania przeprowadzono we wszystkich klasach zajęcia edukacyjne podczas lekcji religii oraz warsztatów z pedagogiem szkolnym. Nauczyciel religii p. Monika Zielińska i pedagog szkolny p. Lidia Ostrowska przeprowadziły zajęcia w oparciu o przygotowany scenariusz. Celem zajęć było kształtowanie postawy empatii wobec osób z niepełnosprawnością, przełamywanie stereotypów wobec osoby niepełnosprawnej jako niezaradnej i potrzebującej pomocy. Przedstawienie takich osób, jako pełnowartościowych ludzi, którzy mogą wnieść w nasze życie wiele różnorodnych wartości. Podczas zajęć uczniowie próbowali zdefiniować słowo „niepełnosprawność”, ustalić rodzaje niepełnosprawności, zrozumieć ograniczenia, jakie ze sobą niesie niepełnosprawność. W trakcie zajęć uczniowie w grupach wykonywali różnego rodzaju zadania, które pomogły im wczuć się w sytuację osób niepełnosprawnych, np.:
- układali puzzle z zawiązanymi oczami
- budowali wieże z klocków z rękawicami kuchennymi na dłoniach
- odgadywali, co ukryto w zamkniętych kieszeniach
- nadsłuchiwali, skąd słyszą dźwięk
- pokonywali tor przeszkód z zamkniętymi oczami
- bawili się w kalambury bez słów.
W każdej z klas zajęcia kończyły się malowaniem obrazów farbami z użyciem ust. Wykonane reprodukcje zostały wywieszone na korytarzu szkolnym.
Na zaproszenie pedagoga szkolnego naszą szkołę odwiedził p. Artur Szymczak, który uległ wypadkowi złamania kręgosłupa podczas skoku do wody. Uczniowie przygotowali zestaw pytań, na które nasz gość udzielał odpowiedzi. Pytania dotyczyły samego wypadku, ale także życia prywatnego pana Szymczaka.
Na zajęciach języka polskiego uczniowie klas IV-VI przygotowali album „Znani niepełnosprawni”. Przygotowano w nim sylwetki zarówno sportowców jak i aktorów, celebrytów, naukowców, pisarzy. Album demonstrowany był w formie wystawy na holu, a potem wzbogaci zbiory biblioteki szkolnej. W trakcie zajęć plastycznych uczniowie przygotowali ozdobione szablony złączonych dłoni tworzących serce, które wraz z hasłem „Ludzie być może bywają niepełnosprawni, za to nadal mają bardzo sprawne serca” utworzyły plakat na głównym korytarzu szkolnym. Uczniowie klasy VIa przygotowali teatrzyk kukiełkowy pt. „Pięć życzeń Natalki” w oparciu o baśń W. Piaseckiej. Przedstawienie zostało wystawione dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i zgodnie z przesłaniem miało ono przybliżyć dwa światy: dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz przełamanie izolacji społecznej dzieci z niepełnosprawnością. Pod kierunkiem polonisty p. Doroty Starosty uczniowie klas IV przygotowali i przedstawili scenki z wykorzystaniem utworów literackich, których motywem przewodnim były refleksje na temat niepełnosprawności, emocje i odczucia z tym związane.
W trakcie całego roku szkolnego, podobnie jak w poprzednich latach, uczniowie naszej szkoły uczestniczą w akcji charytatywnej zbierania nakrętek i plastikowych butelek na rzecz jednego z naszych uczniów chorującego na mukowiscydozę i niepełnosprawnej siostry ucznia klasy pierwszej.
123456789101112
zdjęciezdjęcie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009  CMS   Odwiedzin: 3711

projektowanie stron www